Holly Herndon - Chorus

Director : Akihiko Taniguchi

Producer : Mat Dryhurst

Big Thanks To : Matt Werth, Bill Kouligas, and Ge Wang & CCRMA.

Desktop Photos Taken By : Akito Teraoka, Ayaka Sanuki, Carios, dxjonson.com, Felix Kiessling, Gabin Ito, Genki Ota, Hal Kawashima, Haruka Yamaguchi, Hirofumi Nakamoto, Hiroki Ito, Hirozumi Takeda, icol, iimio, Jaehun Kim, Katsuki Nogami, Kazuhiro Yamashita, Kazuma Harada, Kenichi Kuraoka, Koichiro Mori, Kosuke Nagata, Kota Ishii, Masanori Mizuno, Mitsuru Tokisato, Motono Mokuami, Naoki Mizobe, Nobuaki Doi, Noriaki Ikeda, Okazu, Renki Yamasaki, Ryoya Usuha, Shigaramint, Shikakun, Shion Yano, Shunsuke kamiya, So Yamada, swap tv, Syunya Hagiwara, Tadahi, Taichi Sunayama, Takanobu Inafuku, Tetsuya Tsukada, Tokyo 29-year-old man, yang02, Yoshiaki Fujimori, Yu Miyakoshi, Yuki Hata, and Yusuke Suga.

Desktop Models

Mouse Move : Rotation
Scroll Wheel : Zoom

need webGL. recommend that you browse in Google Chrome.